طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

چشم انداز

دنیای امروز، دنیای سرویس گراست. (Service Oriented)
آینده از آن نرم افزارهای سرویس گراست. مشکین سافت مایل است که در طی 5 سال آینده ده ها هزار نفر از سرویس های ارائه شده توسط آن استفاده کنند. اطلاعات خود را بر روی وب سایت هایشان نگهداری، مدیریت و آرشیو کنند. آینده ای که تجارت و یادگیری مردم از طریق اینترنت و وب سایت انجام می شود. روزی که داشتن یک وب سایت جزئی جدائی ناپذیر است. شناسنامه مردم در اینترنت وب سایت آنها خواهد بود.